Rejestracja

>>>>Koszty wysyłki i Czas dostawy<<<<


Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich K-EX i DPD lub Poczty Polskiej.

Umożliwiamy wybór najdogodniejszej dla Państwa formy dostawy. Koszt wysyłki zależy od wybranej opcji, a dokładna cena zostanie podana przy składaniu zamówienia.

Przy zamówieniu towaru na kwotę min. 200zł wysyłka GRATIS!


Cennik wysyłki:
Firma kurierska

Masa przesyłki

0 –5 kg

5 – 30 kg

Koszt dostawy

19,00

21,00

Poczta Polska:

Paczka ekonomiczna (D+3):

Masa przesyłki

< 1 kg

1 - 2 kg

2 - 5 kg

Koszt dostawy

12,50 zł

14,00 zł

16,00 zł

Paczka priorytetowa (D+1):

Masa przesyłki

< 1 kg

1 - 2 kg

2 - 5 kg

Koszt dostawy

14,00 zł

16,00 zł

17,50 zł

* Pod warunkiem nadania do godziny 15:00
* D – dzień nadania przesyłki

 

 

>>>>>>> Regulamin sklepu <<<<<<<


I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady składania i wykonywania Zamówień za pośrednictwem Platformy Internetowej JapanFood, umieszczonej i funkcjonującej pod adresem internetowym: www.japanfood.eu.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
    a) Sprzedawcy – rozumie się przez to JapanFood.eu
    b) Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej.
    c) Platformie Internetowej JapanFood – rozumie się przez to platformę internetową umieszczoną i funkcjonującą pod adresem internetowym www.japanfood.eu, służącą eksponowaniu towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz składaniu i wykonywaniu Zamówień.
    d) Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w na Platformie Internetowej JapanFood.
    e) Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze; Ceny Towarów znajdujących się na Platformie Internetowej JapanFood wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Cena nie uwzględnia Kosztów dostarczenia Towaru.
    f) Dostawcy – należy przez to rozumieć:

       - wskazaną przez Sprzedawcę firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą („Firma Kurierska”) lub
       - pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy („Transport Własny”) lub
       - Pocztę Polską.
       Sprzedawca dostarcza Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    g) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są wskazane na Platformie Internetowej JapanFood.
    h) Zamówieniu – należy przez to rozumieć Towary zamówione do dostawy przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.


II. Dokonywanie Zamówień

1. Warunkami korzystania z Platformy Internetowej JapanFood jest posiadanie przez Zamawiającego:
    a) komputera PC;
    b) dostępu do internetu;
    c) przeglądarki internetowej Firefox, Opera lub Internet Explorer;
    d) aktywnego konta e-mail.
2. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Platformy Internetowej JapanFood i jego akceptacja.
3. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego na Platformie Internetowej JapanFood poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Login i hasło mają charakter poufny.
4. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
5. Zamawiający składa Zamówienie poprzez Platformię Internetową JapanFood. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawającego adres e-mail link do potwierdzenia Zamówienia. W celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający powinien potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia Zamówienia przez Zamawiającego.
8. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży poprzez Zamówienia składane za pomocą Platformy Internetowej JapanFood jest siedziba Sprzedawcy.
9. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
    a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
    b) po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
    c) złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
10. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki.
11. Dokonywanie Zamówień za pomocą Platformy Internetowej JapanFood jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast realizacja Zamówień odbywa się w dni powszednie ( za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 10 do godz. 18.
12. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży (paragonu fiskalny lub faktura VAT).Faktura VAT doręczana jest jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
13. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
14. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.
15. Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Platformy Internetowej JapanFood.
16.
W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru.
17. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.


III. Płatności

1. Zamawiający może dokonać płatności przed dostarczeniem Zamówienia oraz przy odbiorze.
2. Dostępne formy płatności to:
    a. gotówka (pobranie)- zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru,
    b. przelew na konto Sprzedawcy wskazane w Zamówieniu,
    c. przelew za pośrednictwem PayPal.
3.
Płatność w formie o której mowa w ust.2 lit. a.) powyżej nie jest możliwa jeżeli dostawa jest realizowana za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
4.
Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa.


IV. Dostawa

1. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.
2. Przy dostawie Towaru Zamawiający powinien sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzić Dostawcy odbiór zamówionego Towaru.
3. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający nie powinien przyjmować przesyłki oraz niezwłocznie zgłosić ten fakt dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.
4. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.


V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru, z zastrzeżeniem ust.4 poniżej.
2. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego oraz jego numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą Cenę za Towar. Do pisma Zamawiający powinien dołączyć otrzymany od Sprzedawcy dowód sprzedaży (paragon fiskalny). Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust.1. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu zwrot Towaru.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej ust. 1. powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
4. Zamawiający będący konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art.10 ust.3 pkt.5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku (Towarów), które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

VI. Reklamacje

1. Reklamacje można składać bezpośrednio u Dostawcy w razie odbioru Zamówienia od Dostawcy Transportem Własnym lub na Platformie Internetowej JapanFood.
2. W razie dostarczenia Zamówienia przez Firmę Kurierską - w przypadku stwierdzenia braku Towaru lub wadliwości dostarczonego Towaru, Zamawiający w celu złożenia reklamacji proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy Internetowej JapanFood.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
4. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający dokonując rejestracji na Platformie Internetowej JapanFood wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

VIII. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 12 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.japanfood.eu.
3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Informacja o zmianie regulaminu zostanie udostępniona na stronie www.japanfood.eu do akceptacji Zamawiającym posiadającym Konto.
5. Zamawiający może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego brzmienia regulaminu  poprzez mechanizm udostępniony przez Sprzedawcę lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego Konto, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.Strona głównaStrona główna